Namchon, International Patent & Law Firm

Seoul Office

:4F, Doryum Building, 37, Saemunan-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea
Namchon International Patent & Law Firm

Tel. 02.725.1995
Fax. 02.725.1997

Gwang Ju Office

:802,8F, 249, Chuam-ro, Buk-gu, Gwangju(Wolchul-dong, Gwang Ju Inobiz Center), Republic of Korea
Namchon International Patent & Law Firm

Tel. 062.973.1995
Fax. 062.973.1997

Changwon Office

:707, 46, Changwon-daero 18beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
(Paryong-dong, GCSP)
Namchon International Patent & Law Firm

Tel. 055.298.1995
Fax. 055.298.1997